Vedtægter for MTB Frederikshavn

Vedtægter for MTB Frederikshavn

 

§ 1

Foreningens navn er 

MTB Frederikshavn

Stiftet den         

12. august 2013

Hjemsted:         

 

Frederikshavn by og kommune

§ 2

Foreningens baggrund

MTB Frederikshavn startede som en uafhængig Facebook gruppe den 24.maj 2011. Gruppens formål var at skabe forbindelser mellem indbyggere i Frederikshavn og omegn med fælles interesse i mountainbike og skabe sociale bånd gennem den fælles sportslige interesse. 

I Facebookgruppen siden skulle der opslås ture, informationer, løb og andre aktiviteter, der kunne have interesse for medlemmerne. Gruppens medlemmer favner bredt, da der findes alt fra ny-interesserede til øvede og erfarne idrætsudøvere, og alle er velkommen i gruppen. 

Pr. 1.november blev der oprejst interesse for at starte en forening ved navn MTB Frederikshavn i håb om at kunne samle folk bedre og få en bedre foreningsånd. Dertil for at samle indtægter og udgifter i håb om et bedre økonomisk overblik og mulighed for at indsamle og tjene på arrangementer til foreningens udvikling. 

 

Foreningens formål

Foreningens formål Foreningens formål er at skabe en samlet forening for medlemmer med samme fællesinteresse for mountainbike i Frederikshavn og omegn. Foreningens mål er med mountainbiken som ramme at skabe sociale bånd gennem fælles sportslige interesser og oplevelser, samt motion og udfordringer for det enkelte medlem. Samtidig ønsker foreningen at være med til at skabe en bevidsthed hos medlemmerne om, at de som brugere af naturen i Frederikshavn og omegn skal agere respektfuldt over for andre brugere og naturen. Foreningen vil skabe bedre forhold for mountainbikesporten i Frederikshavn og omegn, herigennem udvidelse, ny anlæggelse og vedligehold af spor dedikeret til mountainbike. Foreningen vil via sin Facebookgruppe opslå ture, informationer om løb og andre fælles aktiviteter. Foreningens vil forsøge at favne bredt, så der er medlemmer, der er ny-interesserede til øvede udøvere.   

 

§ 3

 1. 1.)Som aktive medlemmer kan optages unge og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter og foreningens formål.
 2. 2.)Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

    Som støttemedlemmer kan optages enhver.

     Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand og endvidere tre bestyrelsesmedlemmer.  Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 1. 1.)I ulige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg samt 1 suppleant. I lige år er der 2 bestyrelsesmedlemmer på valg samt 1 suppleant. 
 2. 2.)Der vælges to suppleanter.
 3. 3.)Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 8 år. Alle medlemmer over 16 år har stemmeret. Foreningens loyalitet og adfærdskodeks er gældende for alle foreningens medlemmer

 

 

§ 5

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingent forfalder umiddelbart efter ordinær generalforsamling.

 

§ 6

1.)    Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

2.)    Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentet. 

3.)    Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 7

 1. 1.)Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i feb./marts måned og indkaldes skriftligt på MTB Frederikshavns Facebookside, Holdsport samt via relevante digitale medier med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
 2. 2.)Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
 3. 3.)Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret.
 4. 4.)På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
 5. 5.)Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

        Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

 

§ 8

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. 1.)Valg af ordstyrer
 2. 2.)Aflæggelse af orientering om årets forløb
 3. 3.)Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. 4.)Fremlæggelse og godkendelse af budget
 5. 5.)Behandling af indkomne forslag
 6. 6.)Fastsættelse af kontingent

7.) Valg af:          

a.  Bestyrelsesmedlemmer – jf. §4 konstituerer bestyrelsen sig selv.

b.  Suppleanter

c.  Revisorer

d.  Revisorsuppleant

8). Eventuelt                                                                    

 

                                                                                                   

 

 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Forslag sendes til formanden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 10

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

§ 11

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 12

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

 

§ 13

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen - senest ved næste møde. Der føres referat over bestyrelsesmøder, referater lægges på Holdsport 

 

§ 14

Foreningens regnskabsår går fra 1. jan til 31. december. Driftsregnskab og status skal godkendes af til revisorerne.

 

§ 15

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 9 ).            

 1. 1.)Ophører foreningen at eksistere, tilfalder foreningens formue Frederikshavn kommune.  (skal være almennyttigt formål)

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 2013

§2 ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling 2017

Opdateret og godkendt på ordinær generalforsamling den 14. marts 2022